MSc

Térképész Mesterszak

Ungvári Zsuzsanna |
Térképész Mesterszak

IK Tanulmányi Hivatal

https://inf.elte.hu/th

A képzés leírása

TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

 1. A mesterképzési szak megnevezése: térképész (Cartography)
 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles térképész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cartographer
 3. Képzési terület: természettudomány
 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földtudományi alapképzési szak térképészet és geoinformatika specializációja.
  2. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a földtudományi alapképzési szak további specializációja; a földrajz, a környezettan, az agrár képzési területről a tájrendező és kertépítő mérnöki, földmérő és földrendező mérnöki, a műszaki képzési területről az építőmérnöki, a környezetmérnöki, az informatika képzési területről a programtervező informatikus alapképzési szak.
 5. A képzési idő félévekben: 4 félév
 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 581/0732
 8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák: A képzés célja térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográfiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek kartográfiai és geoinformatikai célú kutatási feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú feladatainak megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
  • Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
   • A térképész
   • tudása:
    Komplex ismeretekkel rendelkezik a térképészet és geoinformatika szakterületének műveléséhez szükséges általános kartográfiai, geográfiai, matematikai és informatikai elvek, szabályok, összefüggések terén, különösen a következő témakörökben: felméréstan (geodézia, topográfia, távérzékelés, fotogrammetria), térképszerkesztés- és tervezés, vetülettan, tematikus kartográfia, geovizualizáció, geoinformatika, térinformatikai rendszerépítés. Átfogóan ismeri és érti a térképészet szakterületének legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: tematikus kartográfiai ábrázolások, térképszerkesztési elvek, kartográfiai szoftverek alkalmazási lehetőségei, webes térképszolgáltatások kartográfiai elvei, vizualizációs megoldásai. Átfogóan ismeri a geoinformatika szakterületének tervezési, fejlesztési, működtetési folyamatainak feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen a következő területeken: operációs rendszerek és adatbázis-kezelés, webes geoinformatikai eszközök és szolgáltatások tervezése és fejlesztése; a geoinformatikához kapcsolódó programozási elvek, térinformatikai alkalmazásfejlesztés. Rendelkezik a térképészet és geoinformatika szakterülete specifikus eszközeinek ismeretével, a különböző rendeltetésű térképek matematikai és kartográfiai szerkesztési alapelveivel, képes a felmérési eljárások, az ábrázolási megoldások és a különféle sokszorosítási technológiáinak alkalmazására. Rendelkezik az alapvető szervezési és menedzselési, vezetői ismeretekkel, amelyek segítségével szakterületéhez kapcsolódó vezetői feladatokat láthat el, rendelkezik továbbá olyan vállalkozási ismeretekkel, amelyek térképészeti és geoinformatikai területen üzleti tanácsadásra, vállalkozás létrehozására és működtetésére teszik képessé. Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, szóbeli és hálózati térképészeti és geoinformatikai tudásszervezés módszereit és eszközeit. Képes hazai és külföldi, régi és új térképek, valamint más térképészeti kiadványok (föld- és éggömbök, dombortérképek stb.) értékelésére, forrásanyagként való felhasználására, adattári adatbázis jellegű feldolgozására. Ismeri a térképészet és geoinformatika, állami alapfeladatként vagy piaci szereplőként való alkalmazásával kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás alapelveit és problémáit. Képes olyan térképek, geoinformatikai rendszerek létrehozására, amelyeket a gazdasági ágazatok, illetve a megrendelők a kívánt szakterületen hasznosíthatnak.
   • képességei: Képes a kartográfia és geoinformatika szakterülete ismeretanyagának kreatív, vezetői szintű alkalmazására. Képes a kartográfia és geoinformatika szakterületén felmerülő komplex szakmai problémák értelmezésére és formalizálására, a szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és a probléma megoldására. Képes tanácsadói, problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási feladatok ellátására térképészeti és geoinformatikai rendszerek, döntéstámogató rendszerek, szakértői rendszerek működtetése esetében. Képes a térképészet és geoinformatikai szakterületéhez tartozó folyamatok értelmezésére, tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére. Képes kezdeményező együttműködésre, projekt- (csoport-) munkára a térképészet és geoinformatika, a társtudományok és más szakterületek szakembereivel (így geodézia, geológia, geofizika, földrajz, meteorológia, csillagászat, statisztika, történelem, régészet, nyelvtudomány). Képes felmérni a tervezett, megvalósított geoinformatikai rendszerek üzleti, piaci és innovatív értékét, a felhasználói, társadalmi igényeknek való megfelelését, validálni az elkészült fejlesztéseket. Képes megismerni és alkalmazni szakterületének új probléma-megoldási módszereit és eljárásait. Képes a tanultakat alkalmazni változatos, multidiszciplináris szakmai környezetben. Magas szinten képes a szakterület szakmai szókincsével anyanyelvén és legalább egy világnyelven írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni, jelentést készíteni. Képes a térképészet és geoinformatika szakterületéhez tartozó minőségirányítási részfeladatok megértésére, megtervezésére és kivitelezésére. Képes a térképészet és geoinformatika szakterületének szakmai szókincsét, kifejezési és fogalmazási sajátosságait anyanyelvén és legalább egy világnyelven tárgyalási szinten használni.
   • attitűdje:  Figyelemmel kíséri a szakképesítésével, a térképészet és a geoinformatika szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődést és azokat a lehetőségeket, amelyek képessé teszik az állami szférában, különféle cégeknél való munkavégzésre vagy önálló vállalkozás létrehozására és működtetésére irányulnak. Nyitott és elkötelezett az önvizsgálaton alapuló kritikai visszacsatolásra és értékelésre. Elfogadja és munkatársaival is betartatja a munka- és szervezeti kultúra etikai elveit, különös tekintettel a térképészethez és geoinformatikához kapcsolódó szerzői jogi környezetet. Saját tudását megosztja, fontosnak tartja a térképészeti és geoinformatikai szakmai eredmények közvetítését. Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás közvetítését és megvalósítását, a fenntartható fejlődés támogatását és azt a térképészet és geoinformatika eszközeivel elősegíti. Elkötelezett a minőségi követelmények betartására és betartatására (pontosság, elkötelezettség).
   • autonómiája és felelőssége: Önálló informatikai munkakör betöltésére alkalmas, melyben saját maga által megszabott módon és ütemben végzi feladatait, szakmai kérdések végiggondolását, kidolgozását. Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására. Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt dolgozó, illetve a vele együtt (egy projektben tevékenykedő) munkatársai munkájáért. Működéskritikus térképészeti és geoinformatikai rendszerek esetén szakmai kompetenciáinak megfelelő fejlesztési-üzemeltetési felelősséggel ruházható fel.
 9. A mesterképzés jellemzői
  1. Szakmai jellemzők
   1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
    • földrajzi ismeretek: 22-30 kredit;
    • műszaki, matematikai ismeretek: 18-26 kredit;
    • informatikai ismeretek: 22-30 kredit.
   2. A választható specializációk kreditaránya a képzés egészén belül legalább 30 kredit:
   3. térképészeti specializáció, amelyben geoinformatikai ismereti modul legalább 15 kredit;
   4. geoinformatikai specializáció, amelyben térképészeti ismereti modul legalább 15 kredit
  2. Idegennyelvi követelmény: 2022/2023/1 félév és az azt követően felvetteknek:
 • A szakképzettség gyakorlásához angol nyelvismeret szükséges
 • A nyelvismeret elsajátításának szakmai helye: egy mintatantervi tárgy angol nyelvű teljesítése a képzés során. A felsoroltakból egy választandó:

  ITM-EGIL Geoinformatics

  ITM-EPRSP Processing of Remote Sensing Data

  ITM-EMDEL Map Design and Editing L
 • Az előírt nyelv(ek) ismerete meglétének mérése: Az angol nyelvű mintatantervi tárgy legalább elégséges teljesítése
 • Mentesül a szaknyelvi követelmények teljesítése alól az a hallgató, aki:
  • rendelkezik angol nyelvből tett legalább középszintű államilag elismert általános nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal
  • vagy tanulmányainak során legalább 3 hónapos külföldi részképzésen vesz részt.
 • Korábbi idegennyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. (2021/2022/ tanévig felvetteknek).
 1. A szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat terepi kartográfiai feladat megoldása nyári terep-, illetve szakmai gyakorlaton, ahol a hallgató megismerkedik a terepi munkával (előkészítés a terepi adatgyűjtés, felmérést követő kiértékelés és feldolgozás). Választható hazai üzemi szakmai gyakorlat is.
 2. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
  • természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia, informatika) területéről 10 kredit;
  • földtudományi alapismeretek (földtan, földrajz, meteorológia, csillagászat, kartográfia) területéről 10 kredit;
  • egyéb és alkalmazott földtudományi ismeretek (geoinformatika, földi és térképi koordináta-rendszerek, szakmai terepgyakorlat) területéről 10 kredit;
  • szakmai ismeretek [térképészet alapjai, műholdas helymeghatározás, térképészeti földrajz, domborzattan, topográfiai térképrendszerek, digitális kartográfia (alapismeretek), geoinformatika a térképészetben, térképészeti számítások, térképrajz és -technológia, földrajzi nevek] területéről 30 kredit;
  • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a korábbi tanulmányai alapján a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

forrás: felvi

Felvételi tételsor

Elméleti témakörök:

1. A Föld alakja, méretei, térképi referenciafelületek, a földi koordináták és tulajdonságaik.
2. A műholdas helymeghatározó rendszerek (GPS) felépítése, működése, pontossága.
3. Térképtípusok (méretarány és rendeltetés szerinti csoportosítás)
4. A magyar földrajzinév-adás elve. A magyar földrajzi nevek helyesírásának elvei.
5. A domborzatábrázolási módszerek áttekintése. A szintvonalas domborzatábrázolás.
6. A magyarországi katonai és polgári topográfiai térképrendszerek és vetületük.
7. A térképi ábrázolás általános ismérvei - tárgyi és rajzi törvényszerűségek. A térképi megjelenítés grafikai eszközei
8. A tematikus ábrázolás típusai és alkalmazásuk a földtudományokban (a földtan, a geofizika, a meteorológia és a geográfia) térképein
9. Grafikus információk raszteres és vektoros tárolása, állományformátumok.
10. A vektoros térinformatikai rendszerek alapelvei és legfontosabb jellemzői
11. A raszteres adatmodell alapelvei és két fő alkalmazási területe (űrfotók, 3D-s terepmodellek).
12. A térképészet története a kezdetektől az újkorig.
13. A magyar polgári és tudományos célú térképezések (19-20. század)
14. Hazai térképgyűjtemények, térképi alapanyagforrások. A geotudományokban használt tematikus térképek készítésének intézményi háttere és forrásmunkái.
15. Az Egységes Országos Térképrendszer


Gyakorlati témakörök:

Térképészeti földrajzi és alapvető topográfiai alapismeretek:
16. Magyarországi földrajzi objektumok (domborzat és vízrajz, városok)
17. A Kárpát-térség tájtagolódása. Néprajzi és természetföldrajzi tájfelosztások
18. Történelmi-gazdasági területegységek a Duna-menti országokban.
19. Európa topográfiája
20. A Közel-Kelet topográfiája
21. Ázsia természetföldrajzi nagytájai, országcsoportjai
22. A gyarmatbirodalmak kialakulása és felbomlásnak térkép vonatkozásai Afrikában és Dél-Amerikában.

Gyakorlati térképhasználat:
23. Metszet- és tömbszelvényszerkesztés
24. A topográfiai térképek keretmezejéről leolvasható információk
25. Turistatérképről megtett út hosszának, kijelölt terület nagyságának, É-i irány meghatározása.
26. Földtudományi tematikus térképről információk leolvasása.
27. Térképi tájékozódás, a különböző É-i irányok meghatározása.

Tanterv

A 2014 előtti tantervhez kattintson ide

Teljesítéshez szükséges:

 • Alapozó modul (43 kredit)
 • Négyből három kiválasztott modul (45 kredit)
 • Kötelezően választható speciális kollégiumok (6 kredit)
 • Teljesen szabadon választható tárgyak (6 kredit)
 • Diplomamunka (20 kredit)
 • Összesen 120 kredit

Cím Fájlnév
Térképész mesterszak tantervi háló IK_Terkepesz_MSc_tanterv.xlsx

Tárgynév EA/GY Tárgykód Ajánlott szemeszter és kreditérték Oktató Tárgyfelelős
1 2 3 4
Alapozó modul
Geodézia EA ITM-AGEOE 3       Buga László Kovács Béla
GY ITM-AGEOG 2       Szekerka József Kovács Béla
Térinformatika EA ITM-ATIVRE 3       Jung András Elek István
Térképszerkesztés és -tervezés 1 EA ITM-ATSZT1E 2       Faragó Imre Jesus Reyes
GY ITM-ATSZT1G 2       Faragó Imre Jesus Reyes
Térinformatikai algoritmusok EA ITM-ATIAE 3       Cserép Máté Elek István
Vetülettan 1 EA ITM-AVT1E 3       Kerkovits Krisztián Gede Mátyás
Tematikus kartográfia EA ITM-ATEKAE 3       Irás Krisztina Albert Gáspár
GY ITM-ATEKAG 3       Irás Krisztina Albert Gáspár
Operációs rendszerek GY ITM-AORG 2       Kovács Béla Kovács Béla
Geovizualizáció EA ITM-AGVIZE 3       Török Zsolt Török Zsolt
Topográfia EA ITM-ATOPE   3     Buga László Zentai László
GY ITM-AGEOG   2     Szekerka József Zentai László
Térképszerkesztés és -tervezés 2 EA ITM-ATSZT2E   2     Faragó Imre Jesus Reyes
GY ITM-ATSZT2G   2     Faragó Imre Jesus Reyes
Vetülettan 2 EA ITM-AVT2E   2     Kerkovits Krisztián Gede Mátyás
Fotogrammetria és távérzékelés EA ITM-AFOTE   3     Jung András Jung András
Komplex terepgyakorlat (2 hét) GY ITM-AKTGY     3   Kovács Béla Kovács Béla
Diplomamunka
Diplomamunkához kapcsolódó szaklabor - ITM-DSZLG       5 témavezető
Diplomamunka - ITM-DIPL       15
Kartográfia 1 modul
Kartográfiai vizualizáció EA ITM-K1KVE   3     Török Zsolt Török Zsolt
Kartográfai szoftverek GY ITM-K1KSZG   3     Ungvári Zsuzsanna Zentai László
Digitális kartográfiatörténet EA ITM-K1DKTE     3   Török Zsolt Török Zsolt
Önálló térképészeti projektfeladat GY ITM-K1TPFG     6   Szekerka József Zentai László
Kartográfia 2 modul
Geovizualizációs megoldások a kartográfiában GY ITM-K2GMKE   3     Jesus Reyes Jesus Reyes
Geoinformatika alapú kartográfia GY ITM-K2GIAKG   3     Jesus Reyes Jesus Reyes
Nyomdai feldolgozás GY ITM-K2NYFG   3     Szekerka József Zentai László
Történelmi térképek szerkesztése EA ITM-K2TTSZE     3   Faragó Imre Zentai László
GY ITM-K2TTSZG     3   Faragó Imre Zentai László
Geoinformatika 1 modul
Térinformatikai rendszerépítés 1 GY ITM-G1TIR1G   6     Irás Krisztina Elek István
Térinformatikai alkalmazások fejlesztése GY ITM-G1TIAFG   3     Varga Zsófia Elek István
Térinformatikai rendszerépítés 2 GY ITM-G1TIR2G     3   Varga Zsófia Elek István
3D-s modellezés a térinformatikában GY ITM-G13DMG     3   Albert Gáspár Albert Gáspár
Geoinformatika 2 modul
GIS-adatbázis-kezelők GY ITM-G2GABKG   3     Varga Zsófia Elek István
Távérzékelt adatok feldolgozása GY ITM-G2TAFG   3     Jung András Jung András
Nyílt forráskódú webes GIS GY ITM-G2NYFWG     3   Gede Mátyás Gede Mátyás
Önálló geoinformatikai projektfeladat GY ITM-G2GIPFG     6   Irás Krisztina Jesus Reyes
Kötelezően választható speciális kollégiumok
Webtérképészet GY ITM-SWEBTG 3   3   Jesus Reyes Jesus Reyes
Script nyelvek GY ITM-SSNYG 3   3   Gede Mátyás Gede Mátyás
Navigációs rendszerek GY ITM-SNRG 3   3   Kovács Béla Jung András
Terminology of cartography (angol nyelvű) EA ITM-STCE   4   4 Gercsák Gábor Zentai László
Távérzékelt felvételek elemzése EA ITM-STFEE   3   3 László István, Jung András Zentai László
Kiadványszerkesztés GY ITM-SKSZG   3   3 Irás Krisztina Zentai László
CAD alapú térképészet GY ITM-SCATG   3   3 Jesus Reyes Jesus Reyes

Záróvizsga

 • Felkészülés
  • A felkészülésre szolgáló terembe belépő hallgató köteles telefonját és táskáját a felügyelő oktató által kijelölt helyre tenni. Saját tollat és innivalót hozhat magával.
  • Tételhúzásra a felügyelő oktató jelenlétében kerül sor. A tételek kidolgozásához csak a tanszék által biztosított, tanszéki pecséttel ellátott lapok használhatók. Más lapok (beleértve az üres lapokat is) vagy segédeszközök nem vihetők be a terembe.
  • Amennyiben kiderül, hogy a hallgató mobiltelefont, okosórát, okosszemüveget, illetve bármilyen kommunikációra alkalmas készüléket használ vagy használt a felkészülés során, akkor a hallgató nem kezdheti meg a záróvizsgát. Ellene a tanszékvezető fegyelmi eljárást kezdeményez.
  • A felkészülésre legalább 30 percet biztosítunk.
 • Védés (prezentáció)
  • A hallgató köteles a szakdolgozatát vagy diplomamunkáját ismertető prezentációt a vizsga megkezdése előtt legalább 1 nappal feltölteni a tanszék által biztosított gépre.
  • Powerpoint és PDF állomány használatát javasoljuk, de előzetes kérésre videólejátszást és internetkapcsolatot is biztosítunk.
  • A prezentáció szabad előadás, amelyhez semmilyen jegyzet sem használható (a Powerpoint állomány jegyzet funkciója sem használható).
 • Tételek
  • Csak a felkészülésre szolgáló teremben kidolgozott, kézzel írt anyag használható a felelet során.
  • A hallgató tételenként kb. 10 perces összefoglaló előadására kap lehetőséget, melynek során a bizottság tagjai nem szakítják meg az előadást.
  • A felelet után a bizottság tagjai a tételhez kapcsolódó kérdéseket tehetnek fel. A bizottság tagjain kívül más oktató is tehet fel kérdést a bizottsági elnök engedélyével.
  • Tételsor
 • Eredményhirdetés
  • Amint az adott napon a szóbeli vizsgák befejeződnek, a bizottság zárt ülésen határoz az érdemjegyekről, és döntését jegyzőkönyvbe foglalja.
  • Az eredményeket a bizottság elnöke a vizsgázott hallgatók jelenlétében nyilvánosan ismerteti.