Geoinformatika Mesterszak

Ungvári Zsuzsanna |
Geoinformatika Mesterszak

IK Tanulmányi Hivatal

https://inf.elte.hu/th

A képzés leírása

GEOINFORMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

 1. A mesterképzési szak megnevezése: geoinformatika (Geoinformatics)
 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles geoinformatikus
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Geoinformatics
 3. Képzési terület: természettudomány
 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természettudomány képzési területről a földrajz alapképzési szak geoinformatika specializációja, a földtudományi alapképzési szak térképészet és geoinformatika specializációja, az agrár képzési területről a földmérő és földrendező mérnöki alapképzési szak geoinformatika specializációja, a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki, az agrár- és üzleti digitalizáció alapképzési szak.
  2. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a természettudomány képzési területről a földrajz és a földtudományi alapképzési szak további specializációi, a környezettan alapképzési szak, az agrár képzési területről a földmérő és földrendező mérnöki alapképzési szak további specializációja, a műszaki képzési területről az építőmérnöki, a környezetmérnöki és a műszaki földtudományi alapképzési szak, az informatikai képzési területről a programtervező informatikus alapképzési szak.
  3. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 5. A képzési idő félévekben: 4 félév
 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
  • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
 7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 443/0532
 8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák: A geoinformatika mesterképzés célja olyan geoinformatikus kutatók, elemzők képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai és angol nyelvi alap- és gyakorlati ismereteikre alapozva, képesek a geoinformatika tudomány alkotó művelésére. Felkészültségük alapján a geoinformatikusok képesek a földrajzi helyhez kötődő, térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint képes problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
  • Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
   • A geoinformatikus
   • tudása:

    - Komplex ismeretekkel rendelkezik a geoinformatika tudomány szakterületének műveléséhez szükséges általános geográfiai, térképészeti, tervezési, matematikai és informatikai elvek, szabályok, összefüggések terén, különösen a következő témakörökben: különböző léptékű földrajzi, térbeli adatgyűjtés, térképészeti eljárások használata, földrajzi, térbeli folyamatok ismerete, térbeli adatok gyűjtése, szerkesztése és elemzése, távérzékelés, fotogrammetria, geostatisztika, modellezés, vizualizáció, geoinformatikai rendszerépítés.

    - Ismeri a geoinformatika tudomány tudományos eredményeken alapuló aktuális elméleteit, modelljeit és szakirodalmát. Tisztában van a geoinformatika szakterületének lehetséges fejlődési irányaival és határaival.

    - Átfogóan ismeri és érti a geoinformatika szakterületének legfontosabb összefüggéseit és fogalmait, különösen az alábbi területeken: a földrajzi helyhez kapcsolódó adatgyűjtési technológiák, 2- és 3-dimenziós térinformatikai modellezés, geovizualizáció, térbeli adatinfrastruktúrák, geoinformatikai programozás és alkalmazásfejlesztés, vektoros térinformatika, raszteres térinformatika, digitális képfeldolgozás, webes térinformatikai megoldások, geoinformatikai adatbázisok, alkalmazott térinformatikai rendszerek.

    - Átfogóan ismeri a geoinformatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési folyamatainak feladat-megoldási elveit, módszertanát és eljárásait, különösen a következő területeken: adatbázis-kezelés, Big Data - adatbányászat, elsődleges és másodlagos adatgyűjtés, földmegfigyelés, tér- és időbeli adatok elemzése, folyamatok modellezése és szimulációja, hálózatelemzés, 3-dimenziós modellezés, geovizualizáció, geostatisztikai megoldások, webes geoinformatikai szolgáltatások, térbeli szolgáltatások fejlesztése, geoinformatikai programozás, térinformatikai alkalmazások fejlesztése, nyílt forráskódú térinformatika.

    - Rendelkezik a geoinformatikai szakterület specifikus eszközeinek ismeretével, képes a terepi felmérési eljárások, az adatkezelés és -elemzés, illetve az ábrázolási megoldások alkalmazására. Ismeri és használja a térbeli adatgyűjtési technológiákat, az elérhető adatbázisokat és térinformatikai szoftvereket, valamint a nyílt forráskódú és kereskedelmi geoinformatikai szoftvereket, felhőalapú geoinformatikai megoldásokat.

    - Átlátja, ismeri és alkalmazza a geoinformatika mobil terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagait, eszközeit és módszereit.

    - Alapvető menedzselési és vezetői ismeretekkel rendelkezik, melyek segítségével szakterületéhez kapcsolódó feladatokat láthat el.

    - Ismeri a geoinformatika állami (e-közigazgatási) és piaci célú alkalmazásának lehetőségeit, alapelveit és problémáit.

    - Ismeretekkel rendelkezik az Ipar 4.0 alapú működés és technológiai tudás, a kiber-fizikai rendszerek, önszervező mechanizmusok, valamint a digitalizáció és automatizáció munkaerőpiacon strukturális változásokat indukáló következményeiről a gyártásban és beszerzési láncokban, a termelési folyamatok szervezésében.

    - Anyanyelvén magabiztosan használja a természeti folyamatokat leíró fogalomrendszert és terminológiát és azt illeszteni tudja a geoinformatika fogalomrendszeréhez.

    - Ismeretekkel rendelkezik a környezet-, baleset-, munka- és fogyasztóvédelemről.

   • képességei:

    - Képes a geoinformatika szakterületén felmerülő komplex szakmai problémák értelmezésére, a szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására és a problémák megoldására.

    - Képes a földrajzi helyhez kötődő/térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint a geoinformatikai szakterülethez tartozó folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére.

    - Képes önálló adatgyűjtésre és a térbeli adatok adatbázisba rendezésére, illetve az adatok rendszerezésére a geoinformatika eszköztárával. Az önállóan rendezett adatbázisokkal képes műveletek végzésére és modellalkotásra.

    - Képes hozzáadott érték alapú szolgáltatások tervezésére, különös tekintettel a földmegfigyelésre.

    - Képes a mérési eredmények kreatív és módszeres feldolgozására, kiértékelésére, értelmezésére, elemzésére és az ezekből fakadó következtetések levonására.

    - Képes kezdeményező együttműködésre, projektmunkára és csoportmunkára a társtudományok és más rokon szakterületek szakembereivel (geológia, geográfia, geodézia, térképészet, meteorológia, környezettudomány, földtudomány, informatika, matematika, statisztika, régészet).

    - Képes kezdeményező együttműködésre a tervező és fejlesztő szakemberekkel és a geoinformatikai eredmények végfelhasználóival.

    - Képes felmérni a tervezett és megvalósított geoinformatikai rendszerek üzleti, piaci és innovatív értékét, valamint a felhasználói, társadalmi igényeknek való megfelelését.

    - Képes felismerni és alkalmazni szakterületének új probléma-megoldási módszereit és eljárásait és a tanultakat alkalmazni változatos, multidiszciplináris környezetben.

    - Képes a geoinformatika szakterületéhez tartozó projektszintű feladatok minőségirányítási rendszerének megértésére, tervezésére és kivitelezésére.

    - Képes geoinformatikai alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadásra és ilyen vállalkozás működtetésére.

    - Képes a geoinformatika szakmai szókincsét anyanyelvén és angol nyelven használni.

    - Képes a döntéshozókat támogató, segítő geoinformatikai rendszerek létrehozására.

    - Képes a geoinformatikai szakterülethez kapcsolódó folyamatok, projektek vezetői szintű irányítására.

    - Képes problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a térinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében. Képes a döntéshozókkal való együttműködésre.

   • attitűdje: 

    - Figyelemmel kíséri a szakképesítésével, a geoinformatika szakterületével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődést és a munkaerőpiaci trendeket.

    - Nyitott és elkötelezett az önvizsgálaton alapuló kritikai visszacsatolásra és értékelésre.

    - Terepi és laboratóriumi tevékenysége során elkötelezett a környezettudatos viselkedés iránt.

    - Elfogadja és munkatársaival is betartatja a munka- és szervezeti kultúra etikai elveit, különös tekintettel a térinformatikához kapcsolódó szerzői jogi környezetre.

    - Megosztja tudását, fontosnak tartja a geoinformatikai szakmai eredmények közvetítését.

    Nyitott a szakmai együttműködésre a rokon területeken dolgozó szakemberekkel.

    - Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás közvetítését, a fenntartható fejlődés támogatását és azt a geoinformatika eszközeivel segíti.

    Módosította: 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet 12. §, 7. melléklet 35.11.15.Módosította: 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet 12. §, 7. melléklet 35.11.16.Módosította: 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet 12. §, 7. melléklet 35.11.17.Módosította: 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet 12. §, 7. melléklet 35.11.18.Beiktatta: 47/2020. (XII. 10.) ITM rendelet 5. §, 2. melléklet 10. Hatályos: 2020. XII. 18-tól.

    - Elkötelezett a minőségi követelmények betartására és betartatására.

   • autonómiája és felelőssége:

    - Önálló a szakmai kérdések és folyamatok végiggondolását, kidolgozását illetően.

    - Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására. Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt dolgozó, illetve a vele együtt (egy projektben tevékenykedő) munkatársai munkájáért.

    - Geoinformatikai tudása és képességei birtokában felelősséggel működik együtt más szakterületek szakembereivel.

    - A geoinformatikai rendszerek üzemeltetésében szakmai kompetenciáinak megfelelő fejlesztési-üzemeltetési felelősséggel ruházható fel.

 9. A mesterképzés jellemzői
  1. Szakmai jellemzők
   1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
    • természettudományi alapismeretek: környezeti rendszerek és térbeli folyamatok modellezése és szimulációja, geomatematika, geostatisztika 8-12 kredit;

    • gazdasági, jogi és humán ismeretek: közgazdasági ismeretek, adatvédelem, tér és társadalom 6-10 kredit;

    • geoinformatikai szakmai ismeretek: térbeli adatbázisok, térbeli adatgyűjtési technológiák, adatbányászat, felhő alapú adatok kezelése, geoinformatikai programozás, geoinformatikai projektmenedzsment, távérzékelés elmélete és gyakorlata, műholdas és légi földmegfigyelés, magas szintű térbeli adatelemzés, Web és nyílt forráskódú geoinformatika, geoinformatikai rendszerek programozása, geoinformatika alkalmazása, digitális domborzatmodellezés, digitális fotogrammetria 75-80 kredit.

  2. Idegennyelvi követelmény: 2022/2023/1 félév és az azt követően felvetteknek:
   • A szakképzettség gyakorlásához angol nyelvismeret szükséges
   • A nyelvismeret elsajátításának szakmai helye: egy mintatantervi tárgy angol nyelvű teljesítése a képzés során. A felsoroltakból egy választandó: IGM-EGEO Geoinformatics vagy IGM-EHRSL High resolution remote sensing L
   • Az előírt nyelv(ek) ismerete meglétének mérése: Az angol nyelvű mintatantervi tárgy legalább elégséges teljesítése.
   • Mentesül a szaknyelvi követelmények teljesítése alól az a hallgató, aki:
    • rendelkezik angol nyelvből tett legalább középszintű államilag elismert általános nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal
    • vagy tanulmányainak során legalább 3 hónapos külföldi részképzésen vesz részt.
  3. A szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat, amely terepi geoinformatikai feladat megoldása intézményen kívüli szakmai gyakorlóhelyen (terepi adatgyűjtés, felmérést követő kiértékelés és feldolgozás). A gyakorlat a képzés teljes időtartama alatt elvégezhető.
  4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
   • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit:

   • természettudományos ismeretek (matematika, fizika, geográfia, geometria, mérnöki alapismeretek) területéről 20 kredit;

   • informatika (informatika, számítógéppel támogatott tervezés, térképezés, Web-alkalmazások fejlesztése) területéről 10 kredit;

   • geoinformatikai adatnyerés (geodézia, fotogrammetria, műholdas helymeghatározás, távérzékelés) területéről 15 kredit;

   • geoinformatika (térinformatika, térinformatikai alkalmazások, digitális kartográfia, digitális fotogrammetria) területéről 15 kredit.

    A mesterképzésbe való belépés feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

forrás: felvi

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, valamint a leckekönyv azon része, amelyik a szakdolgozati jegyet és a záróvizsga minősítését igazolja.

Ha a jelentkező nem rendelkezik a mesterképzésre történő belépéshez szükséges teljes kreditérték beszámítással elfogadható oklevéllel, akkor az előzetes kreditelismerési eljáráshoz, 2022. május 15-ig beküldendő dokumentumok az ELTE IK Dékáni Titkárságára (Benczekovics Bernadett Villő, bernadett@inf.elte.hu) a következők: oklevél másolat; ha nincs oklevél, akkor hallgatói jogviszony igazolás, valamint a leckekönyv másolata és az elvégzett kurzusok tantárgyi tematikái.

Csak olyan dokumentum alapján számítható pontszám, ami az intézmény által hitelesített (tehát a tanulmányi rendszerből lementett monitor kép nem megfelelő), és amiből egyértelműen kiderül, hogy az a jelentkező igazolása, tehát – egyazon állományon belül - a személyes adatokat tartalmazó oldal feltöltése is szükséges minden egyes dokumentum esetében. Megfelelő dokumentum hiányában az adott jogcímen járó pontszám nem számolható. A szükséges dokumentumokat a hiánypótlási határidő végéig fel kell tölteni a jelentkezéshez. Az Intézmény a felvételi eljárás során a jelentkezőkkel elsősorban elektronikus úton, speciális esetben telefonon kommunikál. A jelentkező saját felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg a jelentkezésnél, amit napi/heti rendszerességgel olvas, így ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogadnak el.

Amennyiben a járványügyi helyzet indokolja, a személyes megjelenést igénylő szóbeli felvételi vizsgát online módon, az ingyenesen letölthető Microsoft Teams-en keresztül szervezik. A részletekről és teendőkről a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címre küldenek tájékoztatást.

Felvételi pontok számítása

A hozott pontokat (45 pont) az alábbi szabály szerint kell számolni:

 • (szakdolgozat jegy * 2 + záróvizsga jegy) * 3 vagy
 • amennyiben a hallgatónak nincs külön szakdolgozati jegye, úgy záróvizsgajegy x 9.

45 szerzett pont, amit a jelentkező választ (nyilatkozik a választásáról és a megfelelő igazolásokat benyújtja) a következő lehetőségek közül:

 • szóbeli felvételi vizsga, 
 • vagy a halmozott tanulmányi átlag (az alapszakos tanulmányai során teljesített tárgyak összesített, kreditekkel súlyozott átlaga) alapján, az alábbi módon kaphat pontokat: 3,00-3,49 átlag: 35 pont 3,50 - 3,99 átlag: 40 pont 4,00 - 4,49 átlag: 43 pont 4,5 - 5,00 átlag: 45 pont
 • vagy a hagyományos tanulmányi átlag (az alapszakos tanulmányai során teljesített tárgyak összesített hagyományos átlaga) alapján, az alábbi módon kaphat pontokat: 3,00-3,49 átlag: 35 pont 3,50 - 3,99 átlag: 40 pont 4,00 - 4,49 átlag: 43 pont 4,5 - 5,00 átlag: 45 pont

A szerzett pont duplázható, ha a duplázás jobb eredményt ad az összpontszámra. 10 többletpont adható összesen bizonyos teljesítményre: TDK munka, második középfokú (B2) – vagy felsőfokú (C1) nyelvvizsga, valamint előnyben részesítés alapján. Abban az esetben, ha a jelentkező az általános felvételi eljárás során június 20-ig, a keresztféléves felvételi eljárás során december 20-ig nem nyilatkozik a szerzett pontok számításának módjáról ((2) b) pontban felsorolt), a felvételi eljárásból kizárható.

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.

 • esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
 • fogyatékosság: 3 pont
 • gyermekgondozás: 3 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • OTDK 1-3. hely: 5 pont
 • TDK 1-3. hely: 3 pont
 • szakmailag releváns szakfolyóiratban referált publikáció megjelenése: 3 pont

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, beszámítandó publikáció másolata.

Felvételi tételsor

Jelenleg érvényes Geoinformatika MSc felvételi tételek

 

Geoinformatika:

Elméleti témakörök:

 1. A Föld alakja, méretei, térképi referenciafelületek, a földi koordináták és tulajdonságaik.
 2. A műholdas helymeghatározó rendszerek (GNSS) felépítése, működése, pontossága.
 3. A domborzatábrázolási módszerek áttekintése. A szintvonalas domborzatábrázolás.
 4. A tematikus ábrázolás típusai és alkalmazásuk a földtudományokban (a földtan, a geofizika, a meteorológia és a geográfia) térképein
 5. A vektoros térinformatikai rendszerek alapelvei és legfontosabb jellemzői
 6. A raszteres adatmodell alapelvei és két fő alkalmazási területe (űrfotók, 3D-s terepmodellek).
 7. Hazai térképgyűjtemények, térképi alapanyagforrások. A geotudományokban használt tematikus térképek készítésének intézményi háttere és forrásmunkái. Online elérhető térképi adatforrások.
 8. Térképtípusok (méretarány és rendeltetés szerinti csoportosítás)
 9. A távérzékelés háttere és típusai (légi és műholdas távérzékelés, szenzortípusok, multispektrális, hiperspektrális).
 10. Relációs adatbázisok - alapfogalmak (tábla, mező, típusok, rekord, kulcsok) és szerepük a térinformatikában.

 

Gyakorlati geoinformatika:

 1. Adatbázis készítése rendelkezésre álló forrásokból (vektoros, raszteres állományok, vetület)
 2. Különböző objektumok szűrése szabadon elérhető térinformatika adatbázisokból
 3. Gyalogos és kerékpáros túraútvonal tervezése online elérhető adatforrás segítségével
 4. Domborzati metszet készítése és értelmezése geoinformatikai platformon
 5. Különféle lekérdezések összeállítása geoinformatikai adatsoron

 

Gyakorlati térképhasználat:

 1. A topográfiai térképek keretmezejéről leolvasható információk
 2. Turistatérképről megtett út hosszának, kijelölt terület nagyságának, É-i irány meghatározása.
 3. Földtudományi tematikus térképről információk leolvasása.
 4. Térképi tájékozódás, a különböző É-i irányok meghatározása.
 5. Különböző térképek jelkulcsbeli különbségeinek meghatározása és értelmezése

 

Földrajz:

Elméleti témakörök:

 1. A Föld belső szerkezete, lemeztektonika, vulkánosság, földrengések
 2. Földrajzi övezetesség (szoláris övezetesség, éghajlatot befolyásoló tényezők, tenger- és széláramlási rendszerek, főbb társadalom- és gazdaságföldrajzi következmények)
 3. A víz földrajza (felszíni vizek jellemzői, felszíni vizek felszínformálása, felszín alatti vizek, karsztosodás)
 4. A Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői, tájtagolódása (nagytájak, földtörténet, éghajlat, felszínformálódás, biogeográfia)
 5. Globális környezeti problémák (klímaváltozás, hulladékok, szennyvizek, erdőirtás, ökológiai lábnyom)
 6. Az energiaforrások típusai, gazdasági hasznosításuk (megújuló és nem megújuló, fosszilis és nem fosszilis energiaforrások térbelisége; az energiatermelés és -fogyasztás globális egyenlőtlenségei)
 7. A modern urbanizáció fogalma, szakaszai. A világ városhálózata
 8. A Föld népességének alakulása, demográfia (alapfogalmak történeti áttekintés; mutatók; regionális különbségek)
 9. Globális centrum-periféria egyenlőtlenségek (történeti és földrajzi áttekintés; a fejlettség jelentése; mutatószámok)
 10. A magyar társadalom és gazdaság területi szerkezete (településhálózat, a termelési ágazatok földrajzi különbségei)

 

Gyakorlati témakörök:

 1. Éghajlati diagramok elemzése
 2. Hidrológiai idősor (vízállás, vízhozam) értelmezése
 3. Felszínformák felismerése képek alapján
 4. Néhány alapvető statisztikai jellemző (hisztogram, eloszlás, átlag, medián, szórás) bemutatása egy tetszőleges földrajzi adatsor kapcsán
 5. Regresszió-analízis értelmezése egy tetszőleges földrajzi adatsor kapcsán
 6. Kérdőív összeállítása egy tetszőleges földrajzi felméréshez
 7. Területi adatmátrix összeállítása online forrásból
 8. Társadalmi-gazdasági diagramok elemzése
 9. Demográfiai idősor (természetes szaporodás, vándorlás) értelmezése
 10. Gazdasági idősor értelmezése, előrejelzés

Minden hallgató egy elméleti és egy gyakorlati tételt húz.

Cím Fájlnév
Cím Fájlnév
Felvételi segédanyagok - geoinformatika témakör Geoinformatika MSc felvételi segédanyagok.pdf
Felvételi segédanyagok -földrajz témakör 1 GeoinfoMSc_felveteli_segedanyagok_foldrajz.docx

Nappali tagozatos tanterv

Teljesítéshez szükséges:

 • Alapozó modul (70 kredit)
 • 24 kredit választandó összesen a két (A és B) modulból (24 kredit)
 • Teljesen szabadon választható tárgyak (6 kredit)
 • Diplomamunka (20 kredit)
 • 6 hét szakmai gyakorlat
 • Összesen 120 kredit

Geoinformatikai MSc tantervi táblázatok Fájlnév
Geoinformatika MSc tantervi háló 2022 nappali IK_Geoinformatika_MSc_tanterv.xlsx
Geoinformatika MSc tantervi háló 2023 nappali IK_Geoinformatika_MSc_tanterv2023.xlsx

Tárgynév EA/GY Tárgykód Ajánlott szemeszter és kreditérték Oktató Tárgyfelelős
1 2 3 4
Alapozó modul
Térbeli referenciarendszerek EA IGM-TRRE EA 3       Kerkovits Krisztián Gede Mátyás
Térbeli referenciarendszerek GY IGM-TRRG GY 1       Kerkovits Krisztián Kerkovits Krisztián
Környezeti rendszerek IGM-KOR EA 3       Jakab Gusztáv Szalai Zoltán
Adatbányászat, felhő alapú adatok IGM-AFA GY 3       Ungvári Zsuzsanna Gede Mátyás
Algoritmusok a geoinformatikában EA IGM-ALGE EA 3       Gede Mátyás Gede Mátyás
Algoritmusok a geoinformatikában GY IGM-ALGG GY 3       Balla Dániel Gede Mátyás
Geoinformatika IGM-GEO EA 3       Albert Gáspár Albert Gáspár
Mérés, adatgyűjtés IGM-MAGY GY 3       Kovács Béla Kovács Béla
Térbeli adatbázisok IGM-TRA GY 3       Ungvári Zsuzsanna Gede Mátyás
Geostatisztika - Geomatematika IGM-GSM GY   3     Jakobi Ákos Jakobi Ákos
 Az információs társadalom földrajza és adatháttere IGM-ITF GY   3     Jakobi Ákos Jakobi Ákos
Területi-társadalmi adatbázisok IGM-TTA GY   3     Kiss János Péter Kiss János Péter
Közgazdasági ismeretek IGM-KOI EA   3     Czaller László Szabó Pál
Digitális terepmodellek IGM-DTM GY   3     Telbisz Tamás Telbisz Tamás
Műholdas távérzékelés EA IGM-MTVE EA   2     Mari László Mari László
Műholdas távérzékelés GY IGM-MTVG GY   3     Mari László Mari László
Térképszerkesztés és -tervezés 1. IGM-TSZTE EA   2     Faragó Imre Reyes Jesús
Vektoros térinformatika (QGIS) IGM-VTQ GY   3     Kerkovits Krisztián Ungvári Zsuzsanna
Vektoros térinformatika (ArcGIS) IGM-VTA GY   3     Bede-Fazekas Ákos Bede-Fazekas Ákos
ArcGIS szerver oldali alkalmazása (Szerver GIS) IGM-AGSZ GY     3   Bede-Fazekas Ákos Bede-Fazekas Ákos
GIS projekt IGM-GIS GY     3   Varga Zsófia Reyes Jesús
Nagyfelbontású távérzékelés EA IGM-NTVE EA     2   Jung András Jung András
Nagyfelbontású távérzékelés GY IGM-NTVG GY     3   Varga Zsófia Jung András
Open source WebGIS IGM-OSG GY     3   Gede Mátyás Gede Mátyás
Projektirányítás az informatikában IGM-PRI EA     3   Ilyés Enikő Gregorics Tibor
A modul
Területi elemzések automatizálása IGM-TEA GY   3     Szalkai Gábor Szalkai Gábor
Térinformatika, térképkészítés és területi leíró statisztika R-ben IGM-TTT GY   3     Bede-Fazekas Ákos Magyari Enikő
A geoinformatika természetföldrajzi alkalmazásai IGM-GTA GY     3   Biró Tamás Biró Tamás
Adatbázisépítés a társadalomföldrajzban IGM-ADT GY     3   Bottlik Zsolt Bottlik Zsolt
CAD-alapú térinformatika IGM-CAD GY       3 Tolnai Gábor Bottlik Zsolt
Környezetvédelem és GIS IGM-KVG GY     3   Munkácsy Béla Munkácsy Béla
Térbeli energiatervezés IGM-TRE GY     3   Varga Zsófia Munkácsy Béla
GIS szoftver-kitekintés IGM-GSZK GY       3 Bede-Fazekas Ákos Bede-Fazekas Ákos
Hidrológiai modellezés IGM-HDM GY     3   Telbisz Tamás Telbisz Tamás
Természetvédelem és GIS IGM-TVG GY     3   Magyari Enikő Magyari Enikő
B modul
Kartográfiai elemek a geoinformatikában IGM-KEG EA 3       Zentai László Zentai László
Operációs rendszerek IGM-OPR GY 2       Kovács Béla Kovács Béla
Drónok a terepi adatgyűjtésben IGM-DRA GY   3     Varga Zsófia Jung András
Geoinformatika alapú kartográfia IGM-GAK GY   3     Reyes Jesús Reyes Jesús
Térképszerkesztés és -tervezés 1. GY IGM-TSZTG EA   2     Faragó Imre Reyes Jesús
3D modellezés a geoinformatikában IGM-3DG GY     3   Albert Gáspár Albert Gáspár
Geodézia IGM-GEOD EA 2       Buga László Kovács Béla
Geovizualizáció IGM-GVIZ EA     3   Török Zsolt Török Zsolt
Képfeldolgozás IGM-KFD GY     3   Gede Mátyás Gede Mátyás
Tematikus adatok ábrázolása EA IGM-TABE EA     2   Pál Márton Albert Gáspár
Tematikus adatok ábrázolása GY IGM-TABG GY     3   Pál Márton Albert Gáspár
Pluginfejlesztés geoinformatikai szoftverekhez IGM-PLG GY       3 Ungvári Zsuzsanna Gede Mátyás
Szakterületi rendszerek IGM-SZR EA       2 Jung András Jung András
Topográfia IGM-TOP EA   2     Buga László Zentai László

Záróvizsga

Záróvizsga tételek

nemsokára....

 • Felkészülés
  • A felkészülésre szolgáló terembe belépő hallgató köteles telefonját és táskáját a felügyelő oktató által kijelölt helyre tenni. Saját tollat és innivalót hozhat magával.
  • Tételhúzásra a felügyelő oktató jelenlétében kerül sor. A tételek kidolgozásához csak a tanszék által biztosított, tanszéki pecséttel ellátott lapok használhatók. Más lapok (beleértve az üres lapokat is) vagy segédeszközök nem vihetők be a terembe.
  • Amennyiben kiderül, hogy a hallgató mobiltelefont, okosórát, okosszemüveget, illetve bármilyen kommunikációra alkalmas készüléket használ vagy használt a felkészülés során, akkor a hallgató nem kezdheti meg a záróvizsgát. Ellene a tanszékvezető fegyelmi eljárást kezdeményez.
  • A felkészülésre legalább 30 percet biztosítunk.
 • Védés (prezentáció)
  • A hallgató köteles a szakdolgozatát vagy diplomamunkáját ismertető prezentációt a vizsga megkezdése előtt legalább 1 nappal feltölteni a tanszék által biztosított gépre.
  • Powerpoint és PDF állomány használatát javasoljuk, de előzetes kérésre videólejátszást és internetkapcsolatot is biztosítunk.
  • A prezentáció szabad előadás, amelyhez semmilyen jegyzet sem használható (a Powerpoint állomány jegyzet funkciója sem használható).
 • Tételek
  • Csak a felkészülésre szolgáló teremben kidolgozott, kézzel írt anyag használható a felelet során.
  • A hallgató tételenként kb. 10 perces összefoglaló előadására kap lehetőséget, melynek során a bizottság tagjai nem szakítják meg az előadást.
  • A felelet után a bizottság tagjai a tételhez kapcsolódó kérdéseket tehetnek fel. A bizottság tagjain kívül más oktató is tehet fel kérdést a bizottsági elnök engedélyével.
 • Eredményhirdetés
  • Amint az adott napon a szóbeli vizsgák befejeződnek, a bizottság zárt ülésen határoz az érdemjegyekről, és döntését jegyzőkönyvbe foglalja.
  • Az eredményeket a bizottság elnöke a vizsgázott hallgatók jelenlétében nyilvánosan ismerteti

A képzés felelőse: Dr. Gede Mátyás egyetemi docens, ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet

Adminisztratív ügyek: Dr. Ungvári Zsuzsanna, egyetemi adjunktus. ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet

Utoljára frissítve: 2023.10.26.